مسئول روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی
خبرنگاران به واسطه هدایت رفتاراجتماعی به سمت الگوهای قابل قبول نقش مهمی درجامعه ایفا می کنند
مهدی مینایی آذر اظهار داشت: رسالت خبرنگار مطالبه گری حقوق مردم است ، سپر مردم درمقابل تندی ها، کاستی ها، ناسازگاری ها ، وسازهای مخالف جامعه است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ؛ روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی ، به مناسبت ۱۷ مرداد ، روزخبرنگار پیام تبریک را صادر نمود.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۷ مرداد روزخبرنگاران واصحاب رسانه ، پرچمداران امانت وشفافیت و پرسشگری را به تمامی عزیزان عرصه خبر واطلاع رسانی خبرنگاران ارجمند و فرهیخته بویژه اصحاب رسانه که باتراوش اندیشه ازچشمه قلم ، ارتقای آگاهی وسوادرسانه ، وسلامت مردمان این سرزمین سرافراز و مقدس را نشانه رفته اند تبریک میگویم وتلاش های بی شائبه صاحبان این خلعت مرصع به صداقت وصراحت بویژه در این روزهای پررنج ومبتلا به ویروس منحوس کرونا صمیمانه می ستایم.

خبرنگاران به واسطه هدایت رفتاراجتماعی به سمت الگوهای قابل قبول نقش مهمی درجامعه ایفا می کنند و یکی ازاصول اخلاق حرفه ای خبرنگاری دستیابی و ارائه اطلاعات و اخبار سازنده و مفید و موثق می باشد.

حساسیت ودقت نظر خبرنگاری نسبت به حرفه های دیگرمضاعف است

یک خبرنگارموفق باید کنجکاو، پرسشگر ، تحلیلگر ، صادق ، عادل،  شجاع ، همواره خدا را ناظر ومراقب برنوشته های خود بداند و ازتوهین و دروغ وتهمت دوری کند.

رسالت خبرنگار مطالبه گری حقوق مردم است ، سپر مردم درمقابل تندی ها، کاستی ها، ناسازگاری ها ، وسازهای مخالف جامعه است .

خبرنگار قلم وکاغذی میخواهد تا بتواند تمامی آنچه می بیند درقالب حقیقت و صداقت و انصاف به تصویر بکشد.

خبرنگاری ازجمله مشاغل پرخطردنیای امروزی است و درردیف رسالت پیامبران قراردارد.

خبرنگاران عزیز، افتادن ها، جاماندن ها، خسته شدن ها،  وپشت درهای بسته ماندن ها، همه وهمه به ما می گویند که باید قوی تربوده وچون کوه استوار و چون سنگ سرسخت باشیم. تابتوانیم خواسته های مردم را ازمسئولین خدوم مطالبه کنیم.

مهدی مینایی آذر

مسئول روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی

فهرست