شناسه خبر: 5135

لینک کوتاه صفحه

https://azar.dmsonnat.ir/?p=5135

فرمانده سپاه سلماس
وظیفه ذاتی سپاه خدمت بی منت به مردم است
میرکاظمی اظهار داشت: درگام پنجم طرح شهید سلیمانی ساختمان کانون سپاه این شهرستان دراختیار مرکز واکسیناسیون قرارگرفت.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی، درگام پنجم طرح شهید سلیمانی ساختمان کانون سپاه این شهرستان دراختیار مرکز واکسیناسیون قرارگرفت.

میرکاظمی فرمانده سپاه این شهرستان در بهره برداری ازاین مرکز گفت : بخاطر تعامل وهمکاری برای مقابله با این ویروس واطاعت ازمنویات مقام معظم رهبری و بمنظور کاهش ازدحام درمراکز واکسناسیون این ساختمان برای تسریع دراین امردراختیار مرکزبهداشت قرارگرفت.

فرمانده سپاه همچنین گفت : وظیفه ذاتی سپاه خدمت بی منت به مردم بوده ودرتمامی سختیها درکنارمردم خواهد بود . ودرزمان شیوع این بیماری اقدامات سپاه وبسیجیان اجرای طرح مواسات درشهرستان وطرح شهید سلیمانی وهمراهی با کادردرمانی وبهداشتی شهرستان جهت مقابله با ویروس وخدمت به مردم خصوصا نیازمندان بوده است.

عسگری فرمانداراین شهرستان نیز ازتلاشهای شبانه روزی سپاه وبسیجیان دراجرای طرح شهید سلیمانی وهمکاری با مراکزدرمانی شهرستان قدردانی نمود.

انتهای پیام

فهرست